Opteam Poland Sp. z o.o.

Działając w imieniu spółki „Opteam Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym informujemy, że spółka Barona Human Resource Services sp. z o.o. oraz spółka „Opteam Poland” sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek w trybie art. 492 § 1 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego spółka Barona Human Resource Services sp. z o.o. przejmie spółkę „Opteam Poland” sp. z o.o. Zgodnie z przepisami prawa polskiego plan połączenia wraz z załącznikami opublikowany został na stronie internetowej spółek w polskiej oraz dodatkowo angielskiej wersji językowej, a jego treść znajduje się pod poniższym linkiem.

Acting on behalf of „Opteam Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company), we hereby inform that the company Barona Human Resource Services sp. z o.o. (limited liability company) and the company „Opteam Poland” sp. z o.o. have decided to merge companies under the terms provided for in Article 492 section 1 point 1) of the Polish Code of Commercial Companies, as a result of which Barona Human Resource Services sp. z o.o. will take over the company „Opteam Poland” sp. z o.o. In accordance with the provisions of Polish law, the merger plan and attachments have been published on the website of companies in Polish and additionally in the English language version and its content is available at the following link.